۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه


پدر آسمانی ما همیشه فرزندان راستین خودش را سرافراز می کند.

یکی از چالش های زندگی مسیحی این استکه وقتی به شما نامنصفانه تهمت می زنند، بتوانید بطرز درست واکنش نشان دهید. این گرایش طبیعی ما است که از خودمان دفاع کنیم، و گاهی اوقات هم کاملاً صحیح است، البته با اتکا بر حکمت و قدرت خداوند. اما اوقات دیگر فراوانی هستند که واکنش صحیح سکوت نمودن است و اینکه بگذاریم پدر آسمانی از ما دفاع کند. "زیرا خداوند یهوه (خداوند عیسی مسیح، یوحنا ۸: ۵۸) قدوس اسرائیل چنین می گوید: به انابت (توبه ها) و آرامی نجات می یافتید و قوت شما از راحت (راحتی سکوت در حضور خداوند) و اعتماد (اعتماد بر خداوند) می بود." اشعیا ۳۰: ۱۵
داریوش پادشاه، به تحریک مشاورانش که بر دانیال حسد می بردند، فرمانی صادر نمود بود که برای یک ماه هیچ کس در سرتاسر امپراطوری ایران نمی توانست به خدائی دعا کند. همگی می بایستی فقط به داریوش دعا کنند. مشاوران داریوش با چاپلوسی می خواستند داریوش را برای یکماه خدا کنند، اما در حقیقت هدفشان از بین بردن دانیال بود. مجازات سرپیچی از این فرمان افتادن در چاه شیران می بود. دانیال، نه از روی لجبازی، بلکه چون عادت هر روزش بود، هنگامی که این فرمان را شنید به خانه خودش رفته، مثل همیشه پنجره اطاق خود را باز و با صدای بلند شروع به حمد و ستایش خداوند راستین، خدای کتابمقدس نمود. دانیال پیش خود، مثل بسیاری در زمانۀ ما، توجیه نکرد که:" خوب، حالا برای یکماه دعا نکنم، یکماه کلیسا نروم، تا اوضاع آرام تر شوند و سپس دوباره دعا می کنم و یا به کلیسا می روم. آدم باید با زمانه بجلو برود. نباید فناتیک بود." نه! دانیال بر روی اصول ایمانش محکم ایستاد و حاضر نبود که یک ذره سازش کند.
هنگامی که او بازداشت و بحضور پادشاه آوردند، دانیال هیچ دفاعی از خود نکرد. مانند خداوند عیسی مسیح در مقابل متهم کنندگانش، دانیال سکوت نمودن و اعتماد کردن بر پدر آسمانی را برگزید،" خویشتن را به داور عادل تسلیم کرد."، ۱ پطرس ۲: ۲۲- ۲۳.
اثبات بی تقصیری همیشه سریع نمی آید، ولی در مورد دانیال چنین شد. خدا با حفظ کردن دانیال در چاه شیران درنده و گرسنه، مجرم نبودن دانیال را تائید کرد. و داریوش پادشاه نیز بی تقصیر بودن دانیال را با انداختن متهم کنندگانش در همان چاه، تائید نمود. یک داوری سریع و قاطعانه.
هنگامی که مردمان شریر، و یا حتی مسیحیان کاذب بر شما اتهامات دروغین می آورند، دلسرد نشوید. هنگامی که بنظر می رسد شریران دارند پیروز می گردند، دلسرد نشوید. روزی خواهد آمد که پدر آسمانی شما را سرافراز و بی تقصیر بودن شما را به اثبات خواهد رسانید. مزامیر ۳۷، و ۷۳ را بدقت بخوانید. و زمانی که آن روز داوری رسد، داوری اش سریع و قاطع خواهد بود.

" پس ای برادران، (و ای خواهران)
تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید.
اینک دهقان انتظار می کشد برای محصول
گرانبهای زمین و برایش صبر می کند تا باران اولین و آخرین را بیآبد.
شما نیز صبر نمایید، و دلهای خود را قوی سازید،
زیرا که آمدن خداوند نزدیک است.
ای برادران، (و ای خواهران) از یکدیگر شکایت مکنید،
مبادا بر شما حکم شود، اینک داور بر در ایستاده است."
انجیل مقدس، یعقوب ۵: ۷- ۹

Sincerely,
سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر