۱۳۸۸ شهریور ۶, جمعه

نبرد روحاني


هر زمان كه من يك كار بشارتي را پيگيري ميكنم، نبرد روحاني شديدي را كه به سختي در جريان است، احساس ميكنم. اين نبرد به جهت جان مردان و زنان بسياري صورت ميگيرد. نبرد مذكور، جنگ عليه خون و جسم نيست، بلكه نبردي است بر ضد رياستها و قدرتهاي آسماني. برخي اوقات اين نبرد، نبردي توان فرسا به نظر ميآيد. ممكن است فكر يا احساس كنيم كه نميتوانيم به اندازة كافي در برابر وسوسه‌ها و پريشان حاليها دوام بياوريم، ليكن خداوند در هر موقعيتي طريق پيروزي را مهيا ميسازد.

در كتابمقدس شرير شير غران خوانده ميشود، امّا ما بايد بدانيم كه او در عين حال شير ضعيفي نيز است. عيساي مسيح شيري از سبط يهودا است، وشير بيدندان و ضعيف قادر به رويارويي با شير سبط يهودا نميباشد. به همين دليل است كه كتابمقدس ميگويد: كه ما زياده از حد نصرت يافتيم به واسطة عيساي مسيح. امّا اين كلمات تنها كلماتي تصنعي و تشويق‌آميز صرف نيستند. زيرا خدا اسلحه‌هايي براي استفاده در جنگ به ما عطا نموده است. اين سلاحه‌ها به ياري روح‌القدس قدرتمندانه عمل ميكنند تا پيروزي ما را قطعي سازند. كتابمقدس در مورد چند اسلحه سخن ميگويد. اجازه بدهيد كه توجه شما را به سه مورد از آنها جلب كنم. كتاب مكاشفه از پيروزي نهايي آينده بر شيطان سخن ميگويد. كتاب مذكور همچنين از چگونگي غلبة ايمانداران بر شيطان و نيروهاي دوزخ در يكي از سختترين لحظات تاريخ سخن ميگويد: و ايشان به وساطت خون بره و كلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند(مكاشفه 12 : 11). نخستين سلاح ايمانداران در نبرد عليه شيطان خون بره است. وقتي كه عيسي بر صليب جلجتا مرد، شكست شيطان را در يك نمايش عمومي به تصوير كشيد. وقتي كه او فرياد زد كه تمام شد، پيروزي كامل و اساسي را قطعي ساخت. اين پيروزي نه يك احساس بي‌پايه و نه محصول قوة تخيل ماست. اين پيروزي به طور صد در صد متكي بر كار انجام گرفته

توسط مسيح بر صليب جلجتاست. عمل صورت پذيرفته بر صليب است كه پيروزي كامل ما را قطعي ساخته است. امّا پيروزي ما همچنين به كلام شهادت ما نيز متكي است. وقتي كه شيطان ميشنود كه فردي در مورد كاري كه مسيح انجام داده شهادت ميدهد، به لرزه ميافتد. او به سبب آگاهي از قدرت شهادت درست و شفاف فردي كه كار نجاتبخش خدا را تجربه نموده، به خود ميلرزد. شيطان از شنيدن شهادت فردي كه زندگيش به وسيلة قدرت انجيل متبدل گرديده متنفر است. زيرا اين اسلحه به طور مستقيم به قلب تاريكي نفوذ ميكند. امّا خداوند اسلحة ديگري نيز به ما داده است و آن يك زندگي كاملاً تسليم شده به خداست. كتابمقدس در اين باره مينويسد: زيرا كه چشمان خداوند در تمام جهان تردد ميكند تا قوت خويش را بر آناني كه دل ايشان با او كامل است نمايان سازد(دوم تواريخ 16 : 6). وقتي كه زندگي ما به طور كامل در اختيار خداست، آنگاه ما به اسلحة قدرتمندي در دستان او مبدل ميگرديم. او در جستجوي اين قبيل افراد است. وقتي كه خداوند فردي را با زندگي كاملاً تسليم شده مييابد، كارهاي شگفت‌آوري انجام ميدهد. زندگي خود را به طور كامل تسليم خداوند نماييد، سپس از جانب او كشف خواهيد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر